Efektivní a transparentní nákup energií ve veřejné správě

Aneb kde, kdy a jak nakupovat energie

Veřejní zadavatelé využívají při nákupu elektřiny a zemního plynu postupy dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Tato právní norma nabízí širokou škálu možností spočívajících ve využití jak tradičního otevřeného zadávacího řízení, tak v poslední době stále populárnějších elektronických prostředků, z nichž jako administrativně nejjednodušší a nejflexibilnější vychází nákup energií prostřednictvím komoditní burzy. Tato forma nákupu splňuje všechna kritéria veřejného výběrového řízení.


Power Exchange Central Europe (PXE) je komoditní burzou, která nabízí od roku 2014 konečným zákazníkům aukce elektrické energie a zemního plynu. Služba je určena pro kohokoli, kdo má zájem si tímto způsobem obstarat energie. Nejvýznamnějšími odběrateli, využívajícími k nákupu komodit aukcí na PXE, jsou ministerstva, kraje, města, obce, nemocnice, školy, příspěvkové organizace a další instituce státní správy, které podléhají režimu veřejných zakázek.

Jednoduchost, rychlost a transparentnost burzovního nákupu způsobila, že touto moderní cestou pořizují energie všechna ministerstva, většina krajů, velkých i menších měst a řada dalších subjektů veřejné správy, která spadá do režimu veřejných zakázek. Podobně jako došlo ke změně ve způsobu formy výběrového řízení (veřejné zakázky), tak v poslední době dochází i ke změně v přístupu k podobě vysoutěžené ceny. Tradiční a dlouhá léta jediný možný způsob stanovení ceny za komoditu byla fixní cena. Ta je však v současné době nahrazována koeficientem postupného nákupu a finální cena dodávky energií je stanovována až následně dle tržního vývoje a vzorce pro výpočet ceny. Vždy je však cena komodity známa před začátkem daného dodávkového období. Tento způsob stanovení ceny má v soukromém sektoru již více než desetiletou tradici, ale v rámci veřejných zakázek se výrazněji začal rozšiřovat až s nástupem komoditní burzy PXE do segmentu pro koncové odběratele v roce 2014.  Burza PXE již od samého začátku obchodování nabízela odběratelům výběr mezi fixní cenou a cenou stanovenou postupným nákupem. Vzhledem k tomu, že pro většinu odběratelů se stále jedná o nevyzkoušenou novinku, zkusme si popsat, jak vlastně samotný postupný nákup funguje a v čem se liší proti klasické metodě fixní ceny

V čem spočívá rozdíl v jednotlivých variantách stanovení ceny?

Pořízení energií za fixní cenu nebudeme podrobně popisovat. Jedná se o výběr dodavatele ve stanovený den a tržní ceny    v tento den D jsou podkladem pro nabídky jednotlivých dodavatelů. Odběratel může mít štěstí a tržní cena je v tento den nízká, ale naopak se vystavuje riziku, že ceny v daný den nejsou příznivé, a to se samozřejmě promítá do nabídek dodavatelů. Okamžik načasování soutěže hraje v tomto případě podstatnou roli pro stanovení cen energií na následující období.

Pořízení energií formou postupného nákupu se ve fázi výběrového řízení (aukce) nijak zásadně neliší od první varianty a neklade na odběratele žádné nároky. Pouze je nutné před samotnou soutěží určit, jakým způsobem a v kolika krocích bude počítána výsledná smluvní cena dodávky. Soutěž mezi dodavateli se následně odehrává nikoli o nejnižší cenu, ale o nejnižší hodnotu koeficientu. S vítězným dodavatelem je uzavřena smlouva a následně realizovány postupné nákupy, resp. přesněji řečeno postupné fixování ceny. Hlavní výhodou této metody je rozložení okamžiku stanovení ceny nikoli do jednoho dne, ale do delšího časového horizontu, čímž dochází k diverzifikaci rizika nevhodného načasování nákupu. Počet fixací je zvolen podle přání odběratele, přičemž je třeba zohlednit poptávaný objem. Burzovní dohodce, který je v případě burzy PXE jejím zaměstnancem,   je   připraven    pomoci    odběratelům    jak s   nastavením   optimálního   počtu   fixačních   kroků,   tak    s přípravou celé poptávky v elektronickém burzovním systému PARC.

Koeficient postupného nákupu

Co si vlastně představit pod pojmem koeficient postupného nákupu? Jedná se o číselný údaj, přičemž koeficient může mít podobu násobící nebo přičítací (aditivní, někdy též uváděno jako obchodní rozpětí či marže). Násobící koeficient např. 1,057 nám tedy udává, že výsledná cena bude o 5,7 % vyšší, než je cena podkladového produktu. Naproti tomu přičítací (aditivní) koeficient např. 77 Kč/MWh nám udává, že výsledná cena bude o zmíněných 77 Kč vyšší než hodnota podkladového produktu. Jako podkladový produkt je zpravidla používán standardizovaný burzovní produkt ročního pásma dodávky obchodovaný na PXE – např. F PXE CZ BL CAL-19 pro stanovení ceny dodávky na rok 2019.

Okamžik fixace a stanovení ceny při postupném nákupu

Odběratel má možnost sledovat ceny jednotlivých standardizovaných velkoobchodních produktů jak na internetu (www.pxe.cz/On-Line/Futures/), tak případně pomocí mobilní aplikace mPXE. Je tedy schopen kdykoli si sám zjistit cenu jednotlivého fixačního kroku. Vzhledem k tomu, že se elektřina i plyn na burze obchodují v eurech, probíhá přepočet do českých korun dle kurzu ČNB pro daný den. Výsledná cena je dána váženým průměrem všech jednotlivých fixačních kroků   a je známa ihned po posledním fixačním kroku. Vždy je to tedy dříve, než započne dodávka pro dané období. Důležitým faktorem je zde schopnost odběratele věnovat určitý čas sledování trhu, jisté know-how a aktivní přístup včetně rozhodovacích kompetencí.

Postupný nákup metodou průměrování

Výhodou této metody je stanovení období, ve kterém dochází k fixaci ceny, do co nejdelšího časového intervalu (může být klidně delší než jeden rok), přičemž není vyžadován aktivní přístup a sledování trhu ze strany odběratele. Pro výpočet finální ceny se bere v úvahu tržní cena z každého obchodního dne daného období a výsledkem je nákup za cenu dlouhodobého tržního průměru. Tato metoda vám nezajistí nákup za nejnižší cenu, ale současně eliminuje riziko nákupu za ceny na vrcholu či blízko něj. Domníváme se, že se jedná  o metodu, která je vhodná pro odběratele z veřejného sektoru, kteří si diverzifikují cenové riziko do mnoha obchodních dnů,   a současně na ně nejsou kladeny nároky na každodenní sledování trhu a složité rozhodovací mechanismy.

Více informací o nákupu energií prostřednictvím komoditní burzy najdete na www.pxeaukce.cz

 

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt