Důležitost spolehlivého dodavatele energií

Burzovní obchody jsou nejefektivnějším nástrojem pro města, obce a státní instituce při výběru dodavatelů energetických komodit. Ač by se mohlo zdát, že vstup dodavatelů na konkrétní platformu probíhá stejným způsobem, opak je pravdou.

Jak probíhá prověřování dodavatelů na komoditní burze PXE? PXE jako jediná v ČR zaručuje svým klientům důkladné prověření a garance všech přijatých dodavatelů, kteří se účastní obchodování na platformě PXE. Všichni dodavatelé působící na trhu koncových zákazníků PXE musí být přijati nejprve na velkoobchodní trh v rámci skupiny EEX. Přijímací proces je důkladnou prověrkou dodavatele a skládá se z několika kroků:

  1. Musí se stát členy ve vypořádacím centru European Commodity Clearing AG (ECC), kde prokazují své finanční zdraví a dokládají finanční výkazy za předchozí 3 roky, finanční výkazy mateřské společnosti za předchozí rok, schéma majetkové a organizační struktury.
  2. Dále musí uzavřít smlouvu s clearingovou bankou, kde je opět prověřována finanční i profesní způsobilost, skládány bankovní garance a jištění adekvátní objemům obchodování derivátů na regulovaném trhu - futures na elektrickou energii s finančním vypořádáním.
  3. A v neposlední řadě se musí stát členem EEX.

Proč dbát na důslednou prověřenost dodavatelů elektrické energie a zemního plynu, působících na konkrétní platformě organizující aukce pro koncové zákazníky?

V době nedávno minulé (cca 2010 – 2016) docházelo na trhu k poklesu velkoobchodních cen elektřiny i zemního plynu. Tento trend se na jaře obrátil a od té doby zaznamenáváme renesanci vzrůstu cen, což zachycují níže uvedené grafy.

 

Graf vývoje ceny elektřiny

Graf vývoje ceny elektřiny

 

Graf vývoje ceny plynuGraf vývoje ceny plynu

 

Vysoce konkurenční prostředí na trhu dodavatelů energií může přimět některé dodavatele ke spekulativnímu jednání a uzavření obchodu za cenu, při které nerealizuje v daný okamžik dostatečnou či žádnou ziskovou marži. Dodavatel doufá, že nákup příslušné komodity uskuteční v okamžiku pro něj příznivějších tržních cen a díky tomu dosáhne požadované ziskové marže na tomto na první pohled nepříliš výhodném kontraktu. V období trvale klesajících cen komodit mohl tento přístup přinášet ovoce v podobě dodatečně generovaného zisku. V té době byli spokojeni jak dodavatelé realizující tyto riskantní obchody, tak odběratelé, kterým se rok od roku snižovala smluvní cena silové elektřiny či plynu a vysoutěžená cena mohla být oslavována v médiích jako důkaz šikovnosti nákupčích spolu s informací na jaké blahodárné projekty pro občany budou použity uspořené finanční prostředky. Má to však jistá úskalí.

Na jaře 2016 se zastavil setrvalý pokles velkoobchodních cen a od té doby dochází k jejich nárůstu. U plynu není situace tak výrazná jako na trhu s elektřinou, kde aktuální cena je téměř na dvojnásobku hodnot z jara 2016. Co tato situace dlouhodobějšího růstu cen znamená pro účastníky na trhu s energiemi? Odběratel již nemá jistotu, že nákup na další období bude automaticky levnější než v minulém roce a bude moci vykázat úsporu v nákupu energií. Dodavatel spekulující na nákup za výhodnějších cen se dostává do složité situace a dokupuje energie (zejména elektřinu) mnohem dráž než původně plánoval. Je jen otázkou, jak dlouho je schopen přežít. V okamžiku, kdy již dodavatel není schopen ustát tento pro něj nepříznivý tržní vývoj, dochází k jeho úpadku, ukončení obchodování v systému OTE a odběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pomineme-li fakt cenové nevýhodnosti dodávky v tomto režimu včetně její časové omezenosti, přináší to odběrateli další náklady – náklady na nové výběrové řízení, riziko ztráty zaplacených záloh a samozřejmě v době rostoucích cen se tento nárůst projeví také v nové smluvní ceně. Je tedy na místě, klást při výběru komoditní burzy důraz na transparentnost skupiny dodavatelů a jejich důvěryhodnosti. Burza PXE se snaží eliminovat spekulativní chování svých účastníků podmínkou realiace nákupu komodity do 30 dnů po aukci.

Jak ukazují grafy elektrické energie a zemního plynu je čím dál tím důležitější zaměřit se na správné načasování nákupu těchto komodit a snížit riziko nevhodného termínu nákupu.

Především cena silové elektřiny kolísá a její vývoj je těžko předvídatelný. Nevhodné načasování nákupu do období cenového výkyvu může způsobit značné finanční ztráty. Toto riziko lze částečně omezit rozdělením nákupu na více nákupních kroků (tranší) realizovaných v časovém odstupu tak, aby výsledná cena v dlouhodobém průměru eliminovala krátkodobé výkyvy. 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob výběru dodavatele, doporučujeme se zaměřit na:

1) přísný výběr důvěryhodnosti dodavatelů a

2) správné načasování a stanovení ceny postupnou fixací.

 

 

 

Máte zájem o využití online aukce? Kontaktujte naše pracovníky.

Kontakt